زبان انگلیسی: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
*بریتانیا و آمریکا دو کشورند که با یک زبان مشترک-انگلیسی-از هم جدا شده اند.
**[[جورج برنارد شاو]]
*اصلن کی گفته زبان انگلیسی زبان بین المملیه..من اینو قبول ندارم..زبانی به نام انگلیسی وجود نداره..یه مشت لندن نشین لعنتی، آلمانی رو با فرانسه و چی قاطی کردن انگلیسی رو ازتوش در آوردن
**تی فولر
*انگلیسی !!من این زبان را نمی شناسم .فکر کنم منظورت فرانسه با لهجه لندن باشه!!
**ژرژ کلمانسو
۳۴

ویرایش