چارلز داروین: تفاوت میان نسخه‌ها

* «در فرایند '''تنازع برای بقا'''، شایسته ترینها بالاخره به بهای حذف رقیبان پیروز میگردند چرا که آنها موفق میشوند خود را بهتر با محیط پیرامونشان '''سازگار''' کنند.»
* «سرنوشت بیشتر دریا-پژوهشگران این است که زودتر از زمان مقرر برای کشف جالبترین چیزها در هر ناحیه، بدانها دست نیابند.اما من احتمالا بایستی سپاسگزار باشم از اینکه مواد کافی‌ را برای بنیان نهادن این '''چشمگیرترین واقعیت علمی‌ در پراکنش جانداران آلی‌‌''' بدست آوردم.»
* «اغلب کوشش میگردد که موضوع '''برده داری''' را از راه مقایسه وضعیت بردگان با مردم فرودست خودمان کوچک شمارند. اگر بینوا یی مردم فرودست ناشی‌ از قوانین طبیعت نباشد و به نهاد‌های اجتماعی، سیاسی برگردد، گناه از ماست؛ اما به هر حال این موضوع چه ارتباطی‌ با برده داری دارد، من نمیتوانم ببینم که استفاده از شست-اشکلک(گونه‌ای ابزار شکنجه) در یک سرزمین، با گفتن اینکه برخی‌ انسانها در سرزمینهای دیگر از بیماریهای علاج ناپذیر رنج میبرند، مورد دفاع قرار گیرد.»
 
== درباره او ==
۲۷

ویرایش