چارلز داروین: تفاوت میان نسخه‌ها

==با منبع موثق==
* «برای دیدن منابع به بخش انگلیسی‌ همین صفحه بروید.»
* «ما باور می‌کنیم که ماه ها،ستارگان،خورشیدها،ستارگان،سیاره ها،عالم و هر سامانه‌ای که در آن هست تحت قوانینی راهبری شوند، اما در مواجهه با موجودات زنده انتظار داریم حتا '''کوچکترین حشره''' طی عملیاتی ویژه خلق الساعه شده باشد.»
* «من آزمایش‌های احمقانه را دوست دارم و همیشه به آنها میپردازم.»
* «باید اذعان کنم که من اصطلاح "'''تنازع برای بقا'''" را در مفهوم استعاری و گسترده آن، شامل وابستگی یک جاندار به جاندار دیگر و مهمتر از آن موفقیت یک جاندار در باقی‌ گذاشتن نسل از خود، به کار می‌برم.»
* «آزمایش‌های تنکرد شناختی‌(فیزیولوژیک) بر روی جانوران تنها برای انجام '''پژوهش‌های واقعی‌''' توجیه پذیرند نه برای کنجکاوی‌های زشت و نفرت انگیز.»
* «در فرایند '''تنازع برای بقا'''، شایسته ترینها بالاخره به بهای حذف رقیبان پیروز میگردند چرا که آنها موفق میشوند خود را بهتر با محیط پیرامونشان '''سازگار''' کنند.»
* «سرنوشت بیشتر دریا-پژوهشگران این است که زودتر از زمان مقرر برای کشف جالبترین چیزها در هر ناحیه، بدانها دست نیابند.اما من احتمالا بایستی سپاسگزار باشم از اینکه مواد کافی‌ را برای بنیان نهادن این '''چشمگیرترین واقعیت علمی‌ در پراکنش جانداران آلی‌‌''' بدست آوردم.»
 
== درباره او ==
۲۷

ویرایش