چارلز داروین: تفاوت میان نسخه‌ها

* «اگر ثابت میگشت '''اندامی پیچیده''' وجود داشته که احتمالا از راه تغییر‌های ''''''جزئی'''''، '''''پی‌ در پی‌''''' و '''''فراوان''''' به وجود نیامده است ، نظریه من کاملا با شکست روبرو میشد. اما من چنین موردی را سراغ ندارم.»
* «آزمایش‌های تنکرد شناختی‌(فیزیولوژیک) بر روی جانوران تنها برای انجام '''پژوهش‌های واقعی‌''' توجیه پذیرند نه برای کنجکاوی‌های زشت و نفرت انگیز.»
* «در فرایند '''تنازع برای بقا'''، شایسته ترینها بالاخره به بهای حذف رقیبان پیروز میگردند چرا که آنها موفق میشوند خود را بهتر با محیط پیرامونشان '''سازگار''' کنند.»
 
== درباره او ==
۲۷

ویرایش