چارلز داروین: تفاوت میان نسخه‌ها

* «در رابطه با زندگی‌ آینده، هر کسی‌ باید برای خودش در میان "احتمال‌های مبهم و متضاد" تصمیم گیری نماید.»
* «اگر ثابت میگشت '''اندامی پیچیده''' وجود داشته که احتمالا از راه تغییر‌های ''''''جزئی'''''، '''''پی‌ در پی‌''''' و '''''فراوان''''' به وجود نیامده است ، نظریه من کاملا با شکست روبرو میشد. اما من چنین موردی را سراغ ندارم.»
* «آزمایش‌های تنکرد شناختی‌(فیزیولوژیک) بر روی جانوران تنها برای انجام '''پژوهش‌های واقعی‌''' توجیه پذیرند نه برای کنجکاوی‌های زشت و نفرت انگیز.»
 
== درباره او ==
۲۷

ویرایش