چارلز داروین: تفاوت میان نسخه‌ها

* «اغلب با اعتماد به نفس گفته میشود که خاستگاه انسان هرگز شناخته نمی‌شود:باید بگویم که نادانی از دانش اعتماد به نفس بیشتری به انسان می‌بخشد: آن، کسانی‌ که کم میدانند(نه کسانی‌ که زیاد میدانند) هستند که ادعا میکنند این یا آن مساله هرگز توسط علم حل نخواهد شد.»
* «در رابطه با زندگی‌ آینده، هر کسی‌ باید برای خودش در میان "احتمال‌های مبهم و متضاد" تصمیم گیری نماید.»
* «اگر ثابت میگشت '''اندامی پیچیده''' وجود داشته که احتمالا از راه تغییر‌های ''''''جزئی'''''، '''''پی‌ در پی‌''''' و '''''فراوان''''' به وجود نیامده است ، نظریه من کاملا با شکست روبرو میشد. اما من چنین موردی را سراغ ندارم.»
 
== درباره او ==
۲۷

ویرایش