چارلز داروین: تفاوت میان نسخه‌ها

* «اغلب با اعتماد به نفس گفته میشود که خاستگاه انسان هرگز شناخته نمی‌شود:باید بگویم که نادانی از دانش اعتماد به نفس بیشتری به انسان می‌بخشد: آن، کسانی‌ که کم میدانند(نه کسانی‌ که زیاد میدانند) هستند که ادعا میکنند این یا آن مساله هرگز توسط علم حل نخواهد شد.»
* «در رابطه با زندگی‌ آینده، هر کسی‌ باید برای خودش در میان "احتمال‌های مبهم و متضاد" تصمیم گیری نماید.»
اگر ثابت میگشت '''اندامی پیچیده''' وجود داشته است که احتمالا از راه تغییر‌های ''''''جزئی''''''متن پررنگ''''''''متن مورب''، '''پی‌ در پی‌''' '''''متن پررنگ''''متن مورب'''''و '''''فراوان''''' به وجود نیامده، نظریه من کاملا با شکست روبرو میشد. اما من چنین موردی را سراغ ندارم.
 
== درباره او ==
۲۷

ویرایش