چارلز داروین: تفاوت میان نسخه‌ها

* «برای دیدن منابع به بخش انگلیسی‌ همین صفحه بروید.»
* «ما باور می‌کنیم که ماه ها،ستارگان،خورشید ها،عالم و هر سامانه‌ای که در آن هست تحت قوانینی راهبری شوند، اما در مواجهه با موجودات زنده انتظار داریم حتا '''کوچکترین حشره''' طی عملیاتی ویژه
خلق الساعه شده باشد.»
* «من آزمایش‌های احمقانه را دوست دارم و همیشه به آنها میپردازم.»
* «باید اذعان کنم که من اصطلاح "'''تنازع برای بقا'''" را در مفهوم استعاری و گسترده آن، شامل وابستگی یک جاندار به جاندار دیگر و مهمتر از آن موفقیت یک جاندار در باقی‌ گذاشتن نسل از خود، به کار می‌برم.»
۲۷

ویرایش