بهارستان (کتاب): تفاوت بین نسخه‌ها

صفحهٔ جدید: بهارستان کتابی است از عبدالرحمان جامی. ==دارای منبع== *اولین بیت بهارستان این چنین ا...
(صفحهٔ جدید: بهارستان کتابی است از عبدالرحمان جامی. ==دارای منبع== *اولین بیت بهارستان این چنین ا...)
(بدون تفاوت)
۲۸۲

ویرایش