تفاوت میان نسخه‌های «عین‌القضات همدانی»

صفحهٔ جدید: عین القضاة همدانی ==بدون منبع== *«همه مومنان مسلمانند اما همه مسلمانان مومن ن...
(صفحهٔ جدید: عین القضاة همدانی ==بدون منبع== *«همه مومنان مسلمانند اما همه مسلمانان مومن ن...)
(بدون تفاوت)
۲۸۲

ویرایش