زبان انگلیسی: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
(صفحهٔ جدید: *Philistinism(بی فرهنگی) !!ما برای این واژه در انگلیسی معادلی نداریم.شاید از آن رو که خود مصداق آنیم. **مات...)
 
**انگلیسی ها در بند زبان خود نیستند و حرف زدن به این زبان را به فرزندان خود نمی آموزند. آن ها انگلیسی را چنان نفرت انگیز تکلم می کنند که هیچ کس سر از این زبان در نمی آورد.ممکن نیست یک انگلیسی دهان باز کند و انگلیسی دیگری را از خود بیزار نکند.
**[[جورج برنارد شاو]]
[[رده:موضوع‌ها|زبان ها]]
۹۵۳

ویرایش