باز کردن منو اصلی

تغییرات

* " سرنوشت خودرا با افکار تعیین کنید ."
 
* " علي بخاطر سخت گيريش در اجراي عدالت كشته شد ."
«حساسترين فراز تاريخ ص 257 »
{{ویکیپدیا}}
 
کاربر گمنام