عبدالقادر گیلانی: تفاوت بین نسخه‌ها

 
*«هرگاه با نفس خود خود مبارزه کنی و با طاعات خویش آن را بمیرانی در حقیقت زنده شده‌است و هرگاه به او احترام کنی و او را برای رضای خدا از بدی باز نداری در اصل مرده‌است. اینست معنی حدیث <ما از جهاد اصغر بازگشتیم و هنوز جهاد اکبر باقی است>.»<ref>http://www.kasnazan.com/article.php?id=610</ref>
 
*«ای فرزند تو را سفارش می‌کنم به تقوی و فرمان‌برداری خداوند و ملازمت شرع و حفظ حدود آن. بدان ای فرزندم خداوند ما و تو همهٔ‌مسلمین را موفق بدارد که راه ما بر کتاب قرآن و سنت پیامبر و سعهٔ صدور و بخشندگی و خودداری از ظلم و تحمل رنج و چشم‌پوشی از لغزش‌های برادران استوار است. فرزندم تو را سفارش می‌کنم به فقر، و آن عبارت است از حفظ احترام مشایخ و برخورد خوب با برادران و نصیحت کوچک‌تران و بزرگ‌تران و ترک دشمنی، نه ترک امور دین. پس بدان ای فرزندم خداوند ما و تو و همهٔ مسلمانان را موفق بدارد که حقیقت فقر این است که پیش امثال خودت اظهار فقر ننمایی و حقیقت بی‌نیازی آن است که نزد امثال خودت اظهار بی‌نیازی نکنی و تصوف حال است با قیل و قال به دست نیامده. هرگاه فقیر را دیدی با وی از در علم وارد مشو، بلکه با مدارا شروع کن، چون علم او را به وحشت می‌اندازد ولی مدارا مانوس می‌کند. و بدان ای فرزندم خداوند ما و تو و همهٔ مسلمین را موفق بدارد که تصوف بر هشت خصلت بنا شده: اولش بخشندگی است، دوم رضایت، سوم صبر، چهارم رایزنی، پنجم غربت، ششم پشمینه‌پوشی، هفتم سیاحت و هشتم فقر می‌باشد.»<ref>http://www.khorshidekhavari.com/forum/showthread.php?t=391</ref>
 
==منسوب==
۴۹۵

ویرایش