عبدالقادر گیلانی: تفاوت بین نسخه‌ها

صفحهٔ جدید: عبدالقادر گیلانی، عارف، صوفی، محدث، و شاعر ایرانی قرن پنجم و ششم قمری. مؤسس س...
(صفحهٔ جدید: عبدالقادر گیلانی، عارف، صوفی، محدث، و شاعر ایرانی قرن پنجم و ششم قمری. مؤسس س...)
(بدون تفاوت)
۴۹۵

ویرایش