تفاوت میان نسخه‌های «عبدالکریم سروش»

**عبدالکریم سروش، فربه تر از ایدئولوژی، مقاله عقل و آزادی.
 
*«این نکته را بنده همیشه عرض کرده‌ام که دورانی که ما در آن زندگی می‌کنیم دوران توجه به حقوق آدمی است. دورانی از تاریخ است که حقوق‌مداری در آن اصل شده‌است و حقوق را در مقابل تکالیف به کار می‌بریم. دوره بلندی بر انسان گذشت که بیش از آنکه به حقوق خود بیندیشد به تکالیف خود می‌اندیشید و همین که بالغ می‌شد و خود را باز می‌یافت می‌پرسید تکالیف من چیست؟ بزرگان و رهبران دینی و فکری جامعه هم همواره در پی تلقین و تقلید تکالیف بوده‌اند. خواه حاکمان و عامران و پادشاهان باشند خواه عالمان و فیلسوفان همه در مقام تعلیم مسئولیت‌ها و وظایف و تکالیف آدمیان بودند. نه[...] اینکهدر ازابتدا حقوقگفتم سخنیکه نرودادیان بلکهو حقوقدست کم ادیانی که در درجهدوره دومما اهمیتآن‌ها قراررا داشتصحیح ومی‌دانیم هموارهیعنی بهادیان صورتابراهیمی، یکهمه امردر طفیلیدوران و تبعیدر پارادایم تکلیف ظهور کرده‌اند و ثانویزبانشان زبان تکلیف است و زبان حق نیست. زبان تکلیف و نسبتزبان بهحق، تکالیفحقیقتا مطرحتفاوت می‌شددارند
**منبع: ''سخنرانی دکتر عبدالکریم سروش در دانشگاه نیوجرسی آمریکا''، ۲۶ آبان ۱۳۸۸.
۴۹۵

ویرایش