تفاوت میان نسخه‌های «عبدالکریم سروش»

 
==منبع‌دار==
*«در جایی که تشتت آرا و تیرگی بیشتر است، مثل علوم انسانی، آزادی ضرورت بیشتری می یابدمی‌یابد. وقتی هنوز تکلیف مساله روشن نیست، به آرای دیگران محتاج تریم تا وقتی که مساله کمابیش روشن شده استشده‌است. آزادی برای آن نیست که آدمیان سخنشان را بگویند تا دلخور نشوند. برای آن است که همه محتاج یکدیگرند و باید برای روشن شدن حق و زدودن باطل، به یکدیگر مدد برسانند. تیرگی نخستین مقدمه روشنایی واپسین است.»
**عبدالکریم سروش، فربه تر از ایدئولوژی، مقاله عقل و آزادی.
 
*«بعلاوه نگاه تاریخی به ما می گویدمی‌گوید در آنجایی هم که مساله امروز روشنتر شده است،شده‌است، برای آن است که از سابقه آزادی برخوردار بوده است،بوده‌است، یعنی افکار از همین مجرا و از همین جاده عبور کرده اندکرده‌اند و پس از اینکه تلاطمها را پشت سر گذاشته اندگذاشته‌اند اکنون به آبهای آرام رسیده اندرسیده‌اند. چنین نبوده که همان حقایقی که ما امروز آنها را روشن و استوار می پنداریممی‌پنداریم به آسانی و منفعلانه به دست آمده باشند و از کوره صرافیها و نقادیها و مشاجرات و مضاربات عبور نکرده باشند.»
**عبدالکریم سروش، فربه تر از ایدئولوژی، مقاله عقل و آزادی.
 
*«این نکته را بنده همیشه عرض کرده‌ام که دورانی که ما در آن زندگی می‌کنیم دوران توجه به حقوق آدمی است. دورانی از تاریخ است که حقوق‌مداری در آن اصل شده‌است و حقوق را در مقابل تکالیف به کار می‌بریم. دوره بلندی بر انسان گذشت که بیش از آنکه به حقوق خود بیندیشد به تکالیف خود می‌اندیشید و همین که بالغ می‌شد و خود را باز می‌یافت می‌پرسید تکالیف من چیست؟ بزرگان و رهبران دینی و فکری جامعه هم همواره در پی تلقین و تقلید تکالیف بوده‌اند. خواه حاکمان و عامران و پادشاهان باشند خواه عالمان و فیلسوفان همه در مقام تعلیم مسئولیت‌ها و وظایف و تکالیف آدمیان بودند. نه اینکه از حقوق سخنی نرود بلکه حقوق در درجه دوم اهمیت قرار داشت و همواره به صورت یک امر طفیلی و تبعی و ثانوی نسبت به تکالیف مطرح می‌شد.»
**منبع: ''سخنرانی دکتر عبدالکریم سروش در دانشگاه نیوجرسی آمریکا''، ۲۶ آبان ۱۳۸۸.
۴۹۵

ویرایش