فلورانس اسکاول شین: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات: جراحی پلاستیک و زیباسازی)
'''[[W:فلورنس اسکاول شین|فلورنس اسکاول شین]]'''، بانوی نویسنده آمریکایی، زادروز: ([[۲۴ سپتامبر]] [[W:۱۸۶۹ (میلادی)|۱۸۶۹]] - [[۱۷ اکتبر]] [[W:۱۹۴۰ (میلادی)|۱۹۴۰ میلادی]])
 
== دارای منبع ==
* «اگر چشم امیدتان بخدا باشد، هیچ چیز انقدر عجیب نیست که راست نباشد؛ هیچ چیز انقدر عجیب نیست که پیش نیاید؛ و هیچ چیز انقدر عجیب نیست که دیر نپاید.»
** ''از کتاب: چهار اثر''
* «براستی که نفرت و انزجار بیش از می‌گساری خانه‌ها را ویران کرده است و بیش از [[جنگ|جنگ‌ها]] جان آدمیان را به باد داده است.»
** ''از کتاب چهار اثر: کلام توعصای معجزه گر تو است''
* «سری که بر پیشانیش خم باشد آسوده بر بالین قرار نمی‌گیرد خشم و نفرت و بدخواهی و حسد و انتقام جوئی شادمانی انسان را می‌رباید و بیماری و شکست و فقر می‌آورد.»
** ''از کتاب چهار اثر: کلام توعصای معجزه گر تو است''
* «شادمانی با مهارکردن خوی هیجانی بدست می‌آید جایی که ترس و بیم و وحشت وجود داشته باشد از شادمانی خبری نیست احساس ایمنی و شادمانی، حاصل ایمان به خداست.»
** ''از کتاب چهار اثر: کلام توعصای معجزه گر تو است''
* «هر انسانی با آگاهی کامل به آیین [[عشق]]، به این سیاره خاکی پا می‌گذارد. مشکل شما هر چه باشد، امتحان [[دوستی|محبت]] است. اگر بتوانید از راه محبت در این آزمایش پیروز شوید، مسأله شما حل خواهد شد. اگر نه، آنقدر به درازا خواهد کشید تا از راه محبت، مسأله خود را حل کنید. زیرا مشکل شما مجالی برای تشرف به آیین عشق است.»
** ''از کتاب: چهار اثر: بازی زندگی و چگونه می‌توان بازی کرد''
* «همیشه نمی‌توانید اندیشه‌تان را مهار کنید، اما کلام خود را که می‌توانید در کف اختیار بگیرید. وسرانجام کلام بر ذهن نیمه‌هشیار اثر می‌گذارد و پیروز می‌شوید.»
** ''از کتاب: چهار اثر از فلورانس اسکاول شین''
* «هیچ‌کس چیزی به آدمی نمی‌دهد مگر خود او. و هیچ‌کس چیزی از آدمی دریغ نمی‌دارد مگر خود او. «بازی زندگی» یک بازی انفرادی است. اگر خودتان عوض شوید، همه اوضاع و شرایط عوض خواهدشد.»
** ''از کتاب چهار اثر: بازی زندگی و چگونه می‌توان بازی کرد''
 
===کلام تو عصای معجزه‌گر تو است===
== بدون منبع ==
* «به محض آرام شدن دریای افکار، کشتی‌های نجات از راه می‌رسند.»
* «ترس را می‌توان از طریق دعا و تفکر روشن و صحیح خاموش کرد، با مهربانی و صبوری و حضور سبز خدا!»
* «سکوت طلاست.»
* «ترس و ناشکیبایی، نیروی جاذبه را از میان می برد. حال آنکه توازن جاذبه می آورد.»
* «تا لخظه ای خواسته آدمی تخقق نیافته است نباید از آن با کسی سخن بگوید.»
* «یک قانون سری بی اعتنایی هست که می گوید: "هیچ یک از اینها تکانم نمی دهد.»
* «از هیچ وضعیتی ناراحت نباشید تا وزن و سنگینی خود را از دست بدهد.»
* «قانون سری نهفته در بی اعتنایی، ژرفترین قانون است، زیرا مستلزم تحصیل مقام دل آگاهی است.»
* «قانون سری بی اعتنایی یعنی آزرده نشدن از ظاهر مخالف امور و دست نکشیدن از اندیشه سازنده، زیرا سرانجام پیروز خواهد شد».
 
* «براستی که نفرت و انزجار بیش از می‌گساری خانه‌ها را ویران کرده است و بیش از [[جنگ|جنگ‌ها]] جان آدمیان را به باد داده است.»
** ''از کتاب: چهار اثر: ''
* «سری که بر پیشانیش خم باشد آسوده بر بالین قرار نمی‌گیرد خشم و نفرت و بدخواهی و حسد و انتقام جوئی شادمانی انسان را می‌رباید و بیماری و شکست و فقر می‌آورد.»
 
* «شادمانی با مهارکردن خوی هیجانی بدست می‌آید جایی که ترس و بیم و وحشت وجود داشته باشد از شادمانی خبری نیست احساس ایمنی و شادمانی، حاصل ایمان به خداست.»
برگزیده ی جملات:
 
** ''از کتاب: چهار اثر: ===بازی [[زندگی]] و چگونه می‌توان بازی کرد''===
 
* «هر انسانی با آگاهی کامل به آیین [[عشق]]، به این سیاره خاکی پا می‌گذارد. مشکل شما هر چه باشد، امتحان [[دوستی|محبت]] است. اگر بتوانید از راه محبت در این آزمایش پیروز شوید، مسأله شما حل خواهد شد. اگر نه، آنقدر به درازا خواهد کشید تا از راه محبت، مسأله خود را حل کنید. زیرا مشکل شما مجالی برای تشرف به آیین عشق است.»
1...آنچه در عبادت میطلبید یقین بدانید که آن را یافته اید و به شما عطا خواهد شد.
باید چنان رفتار کنید که گویی پیشاپیش آن را ستانده اید !
 
* «هیچ‌کس چیزی به آدمیبه‌آدمی نمی‌دهد مگر خود او. و هیچ‌کس چیزی از آدمی دریغ نمی‌دارد مگر خود او. «بازی زندگی» یک بازی انفرادی است. اگر خودتان عوض شوید، همه اوضاع و شرایط عوض خواهدشد.»
2.تو در پناه خدایی و خدا هرگز دیر نمیکند !
 
===برگزیده‌ای از کتاب چهار اثر===
3.اگر کسی موفقیت بطلبد و اوضاع را برای شکست آماده کند ، دچار همان وضعی خواهد شد که برای آن تدارک دیده است !
* «...آنچه در عبادت می‌طلبید یقین بدانید که آن را یافته‌اید و به‌شما عطا خواهد شد. باید چنان رفتار کنید که گویی پیشاپیش آن را ستانده‌اید!»
 
* «اگر چشم امیدتان بخدا باشد، هیچ چیز انقدر عجیب نیست که راست نباشد؛ هیچ چیز انقدر عجیب نیست که پیش نیاید؛ و هیچ چیز انقدر عجیب نیست که دیر نپاید.»
4.درست هنگامی که انسان کوچکترین نشانه ای از آنچه طلبیده است نمیبیند باید برای آن تدارک ببیند !
 
2.* «تو در پناه خدایی و خدا هرگز دیر نمیکندنمی‌کند.» !
5.معمولا درست پیش از کامیابی عظیم ، دلسردی و شکست ظاهری از راه میرسد !
 
3.* «اگر کسی موفقیت بطلبد و اوضاع را برای شکست آماده کند ،کند، دچار همان وضعی خواهد شد که برای آن تدارک دیده است !
6.آدمی به مسائل خود بیش از اندازه نزدیک میشود و از اینرو تردید میکند و میترسد .
دوست یا "شفا دهنده" به روشنی موفقیت و سلامت یا برکت و ثروت را برای او میبیند و هرگز دچار تزلزل نمیشود ، چون بیش از اندازه به آن وضعیت نزدیک نیست !
"به عینیت درآوردن خواسته برای دیگری به مراتب آسانتر از "به عینیت در اوردن خواسته " برای خویشتن است .
از ا ین رو اگر کسی احساس میکند دچار تزلزل شده است هرگز نباید در طلب کمک تردید روا دارد .
 
4.درست* هنگامی که «درست هنگامی‌که انسان کوچکترین نشانه اینشانه‌ای از آنچه طلبیده است نمیبیندنمی‌بیند باید برای آن تدارک ببیند !
7.هر آنچه آدمی بر زبان آورد همان را به سوی خود جذب خواهد کرد.
 
5.* «معمولا درست پیش از کامیابی عظیم ،عظیم، دلسردی و شکست ظاهری از راه میرسدمی‌رسد.» !
 
* «آدمی به‌مسائل خود بیش از اندازه نزدیک می‌شود و از این‌رو تردید می‌کند و می‌ترسد. دوست یا "شفادهنده" به روشنی موفقیت و سلامت یا برکت و ثروت را برای او می‌بیند و هرگز دچار تزلزل نمی‌شود چون بیش از اندازه به‌آن وضعیت نزدیک نیست. «به‌عینیت درآوردن خواسته برای دیگری به‌مراتب آسان‌تر از به عینیت در اوردن خواسته برای خویشتن است. از این‌رو اگر کسی احساس می‌کند دچار تزلزل شده است هرگز نباید در طلب کمک تردید روا دارد.»
 
7.* «هر آنچهآن‌چه آدمی بر زبان آورد همان را به سویبه‌سوی خود جذب خواهد کرد.»
8.* تنها به سه منظور جرات کنید کلامتان را بکار ببرید : برای طلب شفا و برکت و سعادت .»
9.* «اصولا هر مرضی حاصل ذهنی نا آرامناآرام است ! هر ناهماهنگی ظاهری نشانه ینشانهٔ ناهماهنگی باطنی یا ذهنی است .»
10.* «خیرخواهی انسان نیکخواه ،نیک‌خواه، پیرامونش هاله ایهاله‌ای عظیم از حمایت میمی‌آفریند.» افریند .
11.* «روح آدمی ذهن نیمهنیمه‌هوشیار هوشیار او استاوست و هر آنچههرآن‌چه را که عمیقا احساس کند _خواه نیک و خواه بد_ به دست آن غلام نیک امین (ذهن نیمه هوشیارنیمه‌هوشیار) بر صحنه ظاهر میشود می‌شود.»
12.* «تا خود را توانگر احساس نکنی توانگریت به منصه یمنصهٔ ظهور نمیرسدنمی‌رسد.» !
13.به* محض«به‌محض اینکهاین‌که انسان اراده کند تا کاری[[کار]]ی را به انجامبه‌انجام برساند که از آن میهراسد ،می‌هراسد، دیگر مجبور به انجامبه‌انجام آن نخواهد بود .»
* «باید "احساس حضور خدا" را به‌عادت بدل کند تا لحظه‌ای از یاد خدا غافل نباشد. "در همهٔ راه‌های خود او را بشناس و او طریق‌هایت را راست خواهد گردانید." هیچ چیز زیاده از حد ناچیز یا زیاده از حد عظیم نیست! گاه رویدادی بس ناچیز میتواند نقطهٔ عطف [[زندگی]] انسان باشد. [[رابرت فولتون]] با دیدن آب‌جوشی که از یک کتری بخار می‌کرد کشتی بخار را دید.»
14.باید "احساس حضور خدا" را به عادت بدل کند تا لحظه ای از یاد خدا غافل نباشد.
"در همه ی راه های خود او را بشناس و او طریق هایت را راست خواهد گردانید."
هیچ چیز زیاده از حد ناچیز یا زیاده از حد عظیم نیست !
گاه رویدادی بس ناچیز میتواند نقطه ی عطف زندگی انسان باشد .
رابرت فولتون با دیدن آب جوشی که از یک کتری بخار میکرد کشتی بخار را دید .
 
15.* «هرگاه انسان بیش از اندازه از خود مظمئنمطمئن باشد اغلب با مانعی بازدارنده برخورد میکندمی‌کند که معنایش این استاین‌ست که به جایبه‌جای توکل به "الوهیت درون" به شخصیت خود اتکا کرده است .»
16.* «آنچه آدمی میجویدمی‌جوید در جستجوی آدمیست آدمی‌ست! "تلفن" در پی "[[گراهام بل"|بل]] بود .»
17.* «تنها راهزنی که دار و ندار آدمی را به یغما میبردمی‌برد، ، اندیشه هایاندیشه‌های منفی خود اوست. هیچ‌کس جز خود آدمی چیزی به‌خود نمی‌دهد و هیچ‌کس جز خود آدمی چیزی را از خود دریغ نمی‌دارد.» !
هیچکس جز خود آدمی چیزی به خود نمیدهد و هیچکس جز خود آدمی چیزی را از خود دریغ نمیدارد .
* «آدمی هرگز نباید مجسم کند یا به‌زور تصویر ذهنی بسازد. هنگامی‌که او می‌طلبد تا طرح الهی به‌ذهن هوشیارش بیاید، بارقه‌های الهام بر دلش خواهد تابید و خود را در حال بدست آوردن توفیقی بزرگ خواهد دید. این است آن تصویری که نباید از آن چشم بردارد.»
18.آدمی هرگز نباید مجسم کند یا به زور تصویر ذهنی بسازد .
هنگامی که او میطلبد تا طرح الهی به ذهن هوشیارش بیاید ،بارقه های الهام بر دلش خواهد تابید و خود را در حال بدست آوردن توفیقی بزرگ خواهد دید .
این است آن تصویری که نباید از آن چشم بردارد .
 
19.* «والاترین خواهش آدمی ،آدمی، آگاهی از طرح الهی [[زندگی]] خویشتن است .»
20.* «انسان عادی ترس را بر ایمان ترجیح میدهدمی‌دهد... پس ایمان حاصل اراده است .»
21.* «در ذهن الهی از دست دادن وجود ندارد. پس نمی‌تواند چیزی را که از آن اوست از دست بدهد و هرچیزی که گم بشود، خود یا هم‌سنگ آن را باز خواهد ستاند.»
پس نمیتواند چیزی را که از آن اوست از دست بدهد و هرچیزی که گم بشود ، خود یا هم سنگ آن را باز خواهد ستاند .
22.* «عشریه یا بخشیدن یک دهم درآمد ،درآمد، یک سنت قدیمی است که بی تردید بر دارایی آدم می افزایدمی‌افزاید.»
23.* «انسان تنها میتواندمی‌تواند آن باشد که خود را چنان ببیند و تنها میتواندمی‌تواند به جاییبه‌جایی برسد که خود را در آنجا ببیند
 
* «همیشه نمی‌توانید اندیشه‌تان را مهار کنید، اما کلام خود را که می‌توانید در کف اختیار بگیرید. وسرانجام کلام بر ذهن نیمه‌هشیار اثر می‌گذارد و پیروز می‌شوید.»
 
== بدون منبع ==
 
* «به محض آرام شدن دریای افکار، کشتی‌های نجات از راه می‌رسند.»
 
* «ترس را می‌توان از طریق دعا و تفکر روشن و صحیح خاموش کرد، با مهربانی و صبوری و حضور سبز خدا!»
* «سکوت طلاست.»
 
* «ترس و ناشکیبایی، نیروی جاذبه را از میان می برد. حال آنکه توازن جاذبه می آورد.»
 
* «تا لخظه ای خواسته آدمی تخقق نیافته است نباید از آن با کسی سخن بگوید.»
 
* «یک قانون سری بی اعتناییبی‌اعتنایی هست که می گویدمی‌گوید: "هیچ یکهیچ‌یک از اینهااین‌ها تکانم نمی دهدنمی‌دهد
 
* «از هیچ وضعیتی ناراحت نباشید تا وزن و سنگینی خود را از دست بدهد.»
 
* «قانون سری نهفته در بیبی‌اعتنایی، اعتنایی، ژرفترینژرف‌ترین قانون است، زیرا مستلزم تحصیل مقام دل آگاهیدل‌آگاهی است.»
 
* «قانون سری بی اعتناییبی‌اعتنایی یعنی آزرده نشدن از ظاهر مخالف امور و دست نکشیدن از اندیشه سازنده، زیرا سرانجام پیروز خواهد شد».
 
== پیوند به بیرون ==
.
.
 
از{{ویکی‌پدیا کتاب چهار اثر ازبا عنوان|فلورانس اسکاولاسکاویل شین}}
 
== پیوند به بیرون ==
{{ناتمام}}
 
۸٬۷۶۴

ویرایش