باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات: جراحی پلاستیک و زیباسازی
 
[[#آ|آ]] - [[#الف|الف]] - [[#ب|ب]] - [[#پ|پ]] - [[#ت|ت]] - [[#ث|ث]] - [[#ج|ج]] - [[#چ|چ]] - [[#ح|ح]] - [[#خ|خ]] - [[#د|د]] - [[#ذ|ذ]] - [[#ر|ر]] - [[#ز|ز]] - [[#ژ|ژ]] - [[#س|س]] - [[#ش|ش]] - [[#ص|ص]] - [[#ض|ض]] - [[#ط|ط]] - [[#ظ|ظ]] - [[#ع|ع]] - [[#غ|غ]] - [[#ف|ف]] - [[#ق|ق]] - [[#ک|ک]] - [[#گ|گ]] - [[#ل|ل]] - [[#م|م]] - [[#ن|ن]] - [[#و|و]] - [[#هـ|هـ]] - [[#ی|ی]]
</div>
 
== آ ==
 
* «آن‌که درباره همه‌چیز می‌اندیشد درباره هیچ‌چیز تصمیم نمی‌گیرد.»
 
== الف ==
== ب ==
 
* «برنج سرد را می‌توان خورد، چای سرد را می‌توان نوشید، اما نگاه سرد را نمی‌توان تحمل کرد.»
 
== ت ==
 
* «تاک را از خاک خوب و دختر را از [[مادر]] خوب انتخاب کن!»
 
* «تمام ظلمت جهان نمی‌تواند روشنایی یک شمع را خاموش کند.»
 
== ج ==
== خ ==
 
* «خوشی زیاد از حد پیشاهنگ غم فراوان است.»
 
== د ==
== ش ==
 
* «شکارچی پرنده‌ای را که بیشتر چهچهٔ می‌زند اول صید می‌کند.»
 
== ص ==
== گ ==
* «گاهی بلا به‌سعادت می‌انجامد.»
 
== ل ==
== م ==
 
* «مردی که [[تبسم]]‌کردن نتواند، نباید وارد هیچ دکانی شود.»
 
== ن ==
 
* «نادان از اشتباهات خود می‌آموزد، دانا از خطای دیگران.»
 
== و ==
 
* «وقتی کمتر سزاوارم، به‌من [[عشق]] بورز، که آن‌زمان نیازمندترم.»
 
== هـ ==
 
* «هرچه انسان تهی‌مغزتر باشد خوشحال‌تر خواهد بود.»
 
* «هزار بار گوش بده و بیش از یک بار سخن مگو
 
== ی ==
۱٬۳۴۱

ویرایش