دارودسته‌های نیویورکی: تفاوت بین نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱۱ سال پیش
فارسی سازی حروف
(صفحهٔ جدید: *اسمت چيه؟ -آمستردام آقا. -آمستردام هستي ؟ من هم نيويورك هستم. *در هر شرايطي ظاهر قانون بايد حفظ بش…)
 
(فارسی سازی حروف)
*اسمت چيه؟چیه؟
 
-آمستردام آقا.
 
-آمستردام هستيهستی ؟ من هم نيويوركنیویورک هستم.
 
*در هر شرايطيشرایطی ظاهر قانون بايدباید حفظ بشه...خصوصا وقتيوقتی كهکه نقض ميشهمیشه.
 
*من و كشيشکشیش والان...عينعین هم بوديمبودیم.فقط اعتقاداتمون فرق ميكردمیکرد...منو نكشتنکشت.مرد بزرگيبزرگی بود.خيليخیلی بزرگ...وليولی من آخرش با يهیه قلب پر از كينهکینه رفتم سراغش .چشمم رو درآورده بود و من هم خونش رو...واقعا تنها مرديهمردیه كهکه مرگش ارزش يادآوريیادآوری رو داره.
 
*پدر من جونش رو داد تا ايناین كشورکشور به انجا برسه.و من بگذارم چند تا ايرلنديایرلندی آشغال بيانبیان توش؟..
 
*-رفيقت،رفیقت، نميتونهنمیتونه تو چشمم نگاه كنهکنه ايناین ويژگيویژگی جالبيجالبی نيستنیست.
 
-هیچکس نمیتونه بیل،اونم وقتی که بازی میکنی.
-هيچكس نميتونه بيل،اونم وقتي كه بازي ميكني.
 
*خيابانخیابان هايهای مارگاري،كراس،دويل،جذارنمارگاری،کراس،دویل،جذارن و ليتللیتل واتل.هر كدومکدوم از ايناین خيابانخیابان ها يكیک انگشت من هستن و وقتيوقتی دستم رو ببندم ميمی شه مشت.و ميتونممیتونم هر وقت خواستم ايناین مشت رو بزنم به شما.
 
*-اگه كلاهکلاه به سر ها اينجااینجا ببيننمونببیننمون بيچارهبیچاره مون ميكننمیکنن!
 
-اگه دهنت رو نبندينبندی خودم ايناین كارکار رو ميكنممیکنم!
 
*تو رو خدا نگاه كنين،پسرکنین،پسر پدر والان منو نجات داد تا آخرش خودش بكشتمبکشتم.
 
*خدا رو شكرشکر كهکه وطن پرست ميميرممیمیرم.
۱٬۱۹۹

ویرایش