بحث:نادرشاه افشار: تفاوت بین نسخه‌ها

بحث:نادرشاه افشار به بحث:نادر شاه افشار منتقل شد: میان نام و عنوان افراد باید فاصله باشد
(بحث:نادرشاه افشار به بحث:نادر شاه افشار منتقل شد: میان نام و عنوان افراد باید فاصله باشد)
(بدون تفاوت)
۴۲

ویرایش