تفاوت میان نسخه‌های «باراک اوباما»

سلام ، شیکاگو.
 
اگر هنوز کسانی هستند کسانی که تردید دارند آمریکا مکانی است که در آن همه چیز امکان پذیر است ، نمیو دانندنمی‌دانند که آیا رویای بینانگذارانبنیانگذاران و پدران ما هنوز زنده است یا نه، و هنوز قدرت دمکراسی ما را زیر سئوال می برند،می‌برند، امشب پاسخی است به آنها است.
 
این پاسخی است که صفوفی که در اطراف مدارس و کلیساها در سراسر این کشور بسته شد،شد داد. صفوف انبوه مردمی که سه چهار ساعت در انتظار ایستادند،ایستادند بسیاری،بسیاری برای نخستین بار درزندگیدر زندگی شان رای می دادند، زیرا باور داشتند که این بار باید متفاوت باشد، و صداهایصدا آنها میآن‌ها تواندمی‌تواند این تفاوت را نشان دهد.[http://www.voanews.com/persian/2008-11-06-voa5.cfm سخنرانی پیروزی در شیکاگو ،۶ نوامبر ۲۰۰۸]
 
== درباره اوباما ==
۵۶

ویرایش