باز کردن منو اصلی

تغییرات

Love, the Answer to the Problem of Human Existence
 
==بدون منبع==
* « عشق، پاسخی ‌ستست به مسئله‌ی وجود انسان.»