نقش رستم: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۲۰ بایت اضافه‌شده ،  ۱۳ سال پیش
+{{ویکی‌پدیا}}+ویکی سازی+{{ناتمام}}
(صفحهٔ جدید: نقش رستم نام یک پایگاه باستانی در استان فارس ایران است که یادمان‌هایی از عیلامیان، هخامنشیان و س...)
 
(+{{ویکی‌پدیا}}+ویکی سازی+{{ناتمام}})
'''[[W:نقش رستم|نقش رستم]]''' نام یک پایگاه باستانی در استان فارس ایران است که یادمان‌هایی از عیلامیان، هخامنشیان و ساسانیان را در خود جای داده استداده‌است. از جمله یادمان‌های نقش رستم می‌توان به آرامگاه چند تن از پادشاهان هخامنشی (از جمله داریوش کبیر و خشایارشا)، نقش برجسته‌هایی از وقایع مهم دوران ساسانیان (از جمله تاجگذاری اردشیر بابکان و پیروزی شاپور اول بر امپراتوران روم)، بنایی موسوم به کعبه زرتشت و نقش‌برجسته ویران‌شده‌ای از دوران عیلامیان اشاره کرد. نقش رستم در فاصله 6۶ و نیم کیلومتری از تخت جمشید واقع شده استشده‌است و نام آن مانند نام‌های تخت جمشید، نقش رجب و بسیاری نام‌های مکان‌های تاریخی دیگر، وجه تسمیه تاریخی ندارد.
 
==گفتاوردهای منبع‌دار==
*آیت‌الله خامنه‌ای<ref>http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3436</ref>:
يك نفرى براى من نقل ميكرد، ميگفت رفته بوديم يونان؛ ما را به مراكز گردشگرى گوناگون ميبردند و آنها را به ما نشان ميدادند؛ از جمله به نقطه‏اى بردند، گفتند اينجا همان‏جائى است كه سپاهيان ايرانى آمدند اينجا، از ما شكست خوردند. مردم را به يك بيابان خالى ميبرند و نشان ميدهند كه اينجا آنجائى است كه ايرانى‏ها در آن دوره لشكركشى كردند و در اينجا شكست خوردند. يك فضاى خالى را نشان ميدهند، يك ماده‏هاى تاريخى را با يك فضاى خالى اثبات ميكنند. خوب، اينجا نزديكى كازرون - آنطورى كه شنيدم - مجسمه‏ى والرين است، امپراتور روم، كه زانو زده در مقابل پادشاه ايران. خيلى خوب، اينجا را برويد نشان بدهيد؛ اين به آن در! اين همه نقاط مثبتى كه ميتواند گذشته‏ى ما را نشان بدهد.
 
يك* نفرى براى «یک نفری برای من نقل ميكرد،میکرد، ميگفتمیگفت رفته بوديمبودیم يونان؛یونان؛ ما را به مراكزمراکز گردشگرىگردشگری گوناگون ميبردندمیبردند و آنها را به ما نشان ميدادند؛میدادند؛ از جمله به نقطه‏اىنقطه‏ای بردند، گفتند اينجااینجا همان‏جائىهمان‏جائی است كهکه سپاهيانسپاهیان ايرانىایرانی آمدند اينجا،اینجا، از ما شكستشکست خوردند. مردم را به يكیک بيابانبیابان خالىخالی ميبرندمیبرند و نشان ميدهندمیدهند كهکه اينجااینجا آنجائىآنجائی است كهکه ايرانى‏هاایرانی‏ها در آن دوره لشكركشىلشکرکشی كردندکردند و در اينجااینجا شكستشکست خوردند. يكیک فضاىفضای خالىخالی را نشان ميدهند،میدهند، يكیک ماده‏هاىماده‏های تاريخىتاریخی را با يكیک فضاىفضای خالىخالی اثبات ميكنندمیکنند. خوب، اينجااینجا نزديكىنزدیکی كازرونکازرون - آنطورىآنطوری كهکه شنيدمشنیدم - مجسمه‏ىمجسمه‏ی والرينوالرین است، امپراتور روم، كهکه زانو زده در مقابل پادشاه ايرانایران. خيلىخیلی خوب، اينجااینجا را برويدبروید نشان بدهيد؛بدهید؛ ايناین به آن در! ايناین همه نقاط مثبتىمثبتی كهکه ميتواندمیتواند گذشته‏ىگذشته‏ی ما را نشان بدهد.»
*آیت‌الله* ''[[سید علی خامنه‌ای]]<ref>http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3436</ref>:''
==پانویس==
<references/>
 
==پیوند به بیرون==
{{ویکی‌پدیا}}
 
{{ناتمام}}