صفحهٔ اصلی: تفاوت بین نسخه‌ها

گفتاوردهای جدید
(گفتاوردهای جدید)
<td>
<!-- تنها ۳۰ نوشتاری که جدیدترین هستند را در اینجا قرار دهید. از بالای فهرست اضافه کنید، از پایین حذف کنید. حذف خط تیره آخر یادتان نرود. سپاس -->
[[رشحهفخرعظمی ارغون]] - [[رابعه قزداریپروانه]] - [[حسین پناهیببر]] -- [[لطفعلیجورج صورتگرگوردون بایرون]] - [[وحید دستگردیعقاب]] - [[قطرانژاله تبریزیقائم‌مقامی]] - [[کمال‌الدین خجندیرشحه|رَشحه]] - [[سلمانرابعه ساوجیقزداری]] - [[یحیی‌بنحسین معاذ رازیپناهی]] - [[ظهیرالدین‏ناصرالدین فاریابیشاه قاجار]] - [[شهید بلخیخروس]] - [[زاهدطاووس]] - [[تقیمحمود ارانیاعتمادزاده]] - [[وحیدساقی ولی‌زادهقهرمان]] - [[شیونلطفعلی فومنیصورتگر]] - [[ژیلوحید دلوزدستگردی]] - [[هربرتقطران مارکوزهتبریزی]] - [[لوچیوکمال‌الدین کولتیخجندی]] - [[باروخسلمان اسپینوزاساوجی]] - [[نیکوسیحیی‌بن پولانزاسمعاذ رازی]] - [[گیظهیرالدین دوبورفاریابی]] - [[عارفشهید قزوینیبلخی]] - [[جمال‌الدین عبدالرزاقزاهد]] - [[کمال‌الدينتقی اسماعیلارانی]] - [[مکتبیوحید شیرازیولی‌زاده]] - [[شعرشیون فومنی]] - [[ابوالفضلژیل بیهقیدلوز]] - [[قاآنیهربرت شیرازیمارکوزه]] - [[وحشیلوچیو بافقیکولتی]] - [[مسعودباروخ سعد سلماناسپینوزا]]
</td>
</tr>
۶۴۲

ویرایش