آقامحمدخان قاجار: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
جز
 
[[W:آقا محمدخان قاجار|آقا محمدخان قاجار]]، بنیانگذار سلسله قاجار
*اگر می‌خواهی در ایران به راحتی سلطنت کنی سعی کن تا مردم گرسنه و بی‌سواد باشند.