مارلون براندو: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
==بدون منبع==
ترجيح* ميدم روي«ترجیح موتورسيكلتممیدم روی موتورسیکلتم باشم و به خدا فكرفکر كنمکنم تا اينكهاینکه تو كليساکلیسا باشم و به موتورسيكلتمموتورسیکلتم فكرفکر كنمکنم»