گئورگ ویلهلم فریدریش هگل: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
* «آزمودن، تنها آزمودن ِ آن‌چه می‌دانیم نیست، بل‌که آزمودن ِ معیار ِ دانش نیز هست.»
* «حقیقت ِ سوبژکتیویته، تنها در یک سوژه، و شخصیت تنها یک خصلت ِ مشخص است. هگل به جا یِ آن که آن‌ها را به منزله یِ محمول ِ سوژه‌ها بنگرد، محمول‌ها را به هستی‌ها یِ مستقل تبدیل می‌کند و آن‌ها را وامی‌دارد تا از طریق ِ روندی رازآمیز به سوژه‌هایش بدل‌شوند.»
 
 
 
 
{{ویکیپدیا}}
 
{{ناتمام}}