گئورگ ویلهلم فریدریش هگل: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
'''گئورگ ویلهلم فریدریش هگل''' {{آلمانی|Georg Wilhelm Friedrich Hegel}} (۱۷۷۰-۱۸۳۱) [[w:فیلسوف|فیلسوفی]] [[w:آلمان|آلمانی]] بود.