قابوس‌نامه: تفاوت بین نسخه‌ها

۱۱۱ بایت اضافه‌شده ،  ۱۳ سال پیش
جز
* «اگر تو را دشمنی باشد دلتنگ مشو که هرکه را دشمنی نباشد، بی قدر و بها باشد.»
 
* «اگر خواهی از پشیمانی دراز ایمن گردی به هوای دل [[کار]] مکن.»
 
* «اگر خواهی از رنجیدگی دور باشی آن چه نرود مران.»
* «اگر خواهی بر دلت جراحتی نرسد که به مرهم به نشود با هیچ [[مجنون|نادان]] مناظره مکن.»
 
* «اگر خواهی بر قول تو [[کار]] کنند، برقول خویش کار کن.»
 
* «اگر خواهی بهترین خلق باشی چیزی از خلق دریغ مدار.»
* «اگر خواهی دراززبان باشی کوتاه‌دست باش.»
 
* «اگر خواهی در قفای تو نخندند،[[خنده|نخندند]]، زیردستان را گرامی دار.»
 
* «اگر خواهی در هر دلی محبوب باشی و مردمان از تو نفور نباشند، برمراد مردمان گوی.»
* «با درفش پنجه زدن احمقی باشد.»
 
* «با [[دوستی|دوست]] و دشمن گفتار آهسته دارآهسته‌دار و با آهستگی چرب‌گوی باش که چرب‌سخنی دویم جادویی است.»
 
* «با مردم [[هنر|بی‌هنر]] [[دوستی]] مکن که مردم بی‌هنر نه دوستی را شاید نه دشمنی را.»
* «جواب خصم به زبان تیغ توان داد نه به سپر سلامت‌جویی.»
 
* «جهان دیدگانجهان‌دیدگان را به نادیدگان// نکردند یکسان پسندیدگان.»
 
* «چرا ایمن خسبد کسی‌که با پادشاه آشنایی دارد.»
* «کم‌همت را نام برنیاید.»
 
* «کوشا باشید تا آبادان باشید.»
 
* «[[کودک]]، [[دانش|علم]] به چوب آموزد نه به شفقت.»
 
* «که پازهر زهر است کافزون شود// وز اندازه خویش بیرون شود.»
۸٬۷۶۴

ویرایش