رومن رولان: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
کمی ویکی سازی
جز (کمی ویکی سازی)
 
== دارای منبع ==
* «[[عشق]] در سینه آن کسی است که دوست دارد، نه آن کسی که دوستش دارند. همه چیز پاکان پاک است. همه چیز مردم نیرومند و تندرست پاک است. عشق، همان‌گونه که برخی [[پرنده|پرندگان]] را به زیباترین رنگها[[رنگ]]ها می‌آراید، از جان درستکاران هم آنچه را که در ایشان شریف ترشریف‌تر است بر می‌رویاند.»
** ''جان شیفته''
 
* «هر نژادی،[[نژاد]]ی، هر هنری،[[هنر]]ی، ریاکاری خاصی دارد. خوراک این جهان اندکی [[حقیقت]] است و بسیاری [[دروغ]]. روح آدمی نا توانناتوان است و تاب حقیقت ندارد؛ [[دین]] او، اخلاق او، [[سیاست]] او، شاعران و هنرمندان او باید آن را در لفافه ایلفافه‌ای از دروغ بپوشانند و پیش او بگذارند. این دروغهادروغ‌ها با روح هر نژادی سازگاری دارد، و در هر یک متفاوت است؛ و همان است که سبب می شود ملتهاملت‌ها اینقدر بدشواریبه دشواری یکدیگر را بفهمند و اینقدراین‌قدر به آسانی همدیگر را تحقیر کنند. حقیقت نزد همه یکی است؛ ولی هر ملتی دروغهای خاص خود را دارد که بدان نام ایدهایده‌آلیسم آلیسم مینهدمی‌نهد. هر کس از هنگام زادن تا [[مرگ]] آن را با هوا نفس می کشد،می‌کشد، و این دیگر برایش یکی از شرایط زندگی شده است؛ تنها چند نابغخنابغه می توانندمی‌توانند از پس بحرانهایبحران‌های شیرمردانه، -بحرانهایی که در طی آن خود را در جهان آزاد اندیشه یاندیشه‌ی خویش تنها می بینند،-می‌بینند، از چنگ آن رهایی یابند.»
** ''ژان کریستف''
 
۶۶۷

ویرایش