سید محمدحسین شهریار: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
* «آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا// بی‌وفا حالا که من افتاده‌ام از پا چرا»
** ''کلیات دیوان شهریار؛ انتشارات نگاه، ۱۳۷۰''
* «كلماتتکلماتت چو تيشهتیشه فرهاد// می‌شكافندمی‌شکافند بیستون دلم»
** ''در وصف نمازجمعه رفسنجانی''
*«مرا هر گه بهار آيدآید به خاطر يادیاد ياریار آيدآید//به خاطر يادیاد ياریار آيدآید مرا هرگه بهار آيدآید»
** ''کلیات دیوان شهریار؛ انتشارات نگاه، ۱۳۷۰''
*جواني شمع ره كردم كه جويم زندگاني را // تجستم زندگاني را و گم كردم جواني را
 
*از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران // رفتم از كوي تواما عقب سر نگران
 
ما گذشتيم و گذشت آنچه تو با ما كردي // تو بمان با دگران واي به حال دگران
 
== بدون منبع ==
* «لیک از یک نفر چه‌کار آید// از یکی گل کجا بهار آید»
 
*جواني «جوانی شمع ره كردمکردم كهکه جويمجویم زندگانيزندگانی را // تجستم زندگانيزندگانی را و گم كردمکردم جوانيجوانی را»
 
* «از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران // رفتم از كويکوی تواما عقب سر نگران»
 
* «ما گذشتيمگذشتیم و گذشت آنچه تو با ما كرديکردی // تو بمان با دگران وايوای به حال دگران»
 
==پیوند به بیرون==