سید محمدحسین شهریار: تفاوت بین نسخه‌ها

*«مرا هر گه بهار آيد به خاطر ياد يار آيد//به خاطر ياد يار آيد مرا هرگه بهار آيد»
** ''کلیات دیوان شهریار؛ انتشارات نگاه، ۱۳۷۰''
*جواني شمع ره كردم كه جويم زندگاني را // تجستم زندگاني را و گم كردم جواني را
 
*از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران // رفتم از كوي تواما عقب سر نگران
 
*ما گذشتيم و گذشت آنچه تو با ما كردي // تو بمان با دگران واي به حال دگران
 
== بدون منبع ==
۴۳

ویرایش