اعتراضات کشاورزان استان اصفهان: تفاوت میان نسخه‌ها

 
== ۲۰۲۱ ==
*الان به نظر من کار فوری نمی توانند بکنند...آب پشت سد نمی‌تواند به کشاورز داده شود. یعنی فکر می‌کنم اگر بارندگی نشود تا دو سه ماه آینده آب آشامیدنی اصفهان هم باید قطع شود.
[https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A2% **یوسف طباطبایی نژاد دفتر نمایندگی رهبر معظم ایران-نماینده خبرگان رهبر برای اصفهان]
 
*به [دلیل] سنگ‌پرانی و پرتاب نارنجک‌های دست‌ساز توسط برخی از مخلان نظم و امنیت، تعدادی از نیروهای انتظامی مجروح شدند حتی در این میان یکی از مأموران پلیس [بود] که با ضربات متعدد چاقو مجروح شده بود.
**[https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/09/06/2615627/%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8% یگان ویژه فرمانده پلیس اصفهان - تسنیم]
۱۲۶

ویرایش