اعتراضات کشاورزان استان اصفهان: تفاوت میان نسخه‌ها

 
== ۲۰۲۱ ==
*گره کار به [دلیل] وزارت نیرو و سیاست نامناسب اتخاذ شده [است] که موجب شده مردم در مقابل هم قرار بگیرند.
**[https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/09/01/2608426/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-5-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF/amp tasnimnews.com]
* جمهوری اسلامی در این اتفاق به شیوه همیشگی روی آورده و از حربه‌های تکراری «تفکیک معترضان به مردمان مطالبه‌گر و ‘اغتشاشگر’»، «استفاده از قوه قهریه» و «وارونه‌سازی واقعیت‌ها» برای سرکوب استفاده کرد… آیا توان سرکوب جمهوری‌اسلامی نامحدود است؟
۱۲۶

ویرایش