ویلیام جیمز: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
*« اگر فردی مخزن اطلاعات و دایره المعارف پندهای [[زندگی]] باشد ، تا عمل نکند [[دانش]] و عملش بی فایده است.»
*«زمانیکه تصمیم گرفتید و زمان اجرا رسید دیگر توجهی به پیامدها و باز تابهایش نداشته باشید.»
بدبخت ترین و مفلوک ترین انسان، کسی است که به عدم تصمیم گیری عادت کرده باشد.»
*« کامیابی همانا جامه عمل پوشاندن به آمال و [[آرزو]] های فردی است.»
 
کاربر ناشناس