سید علی خامنه‌ای: تفاوت بین نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
** ''[[محسن کدیور]]''، [kadivar.com/?p=16608 جمهوری اسلامی ۲۹ سال پس از مرگ بنیانگذار]
 
*«خیلی دوست داشتم پای ایشان را ببوسم اما توفیق نداشته‌ام اگر شما توانستید به نیابت از بنده چنین کاری کنید، ممنون می‌شوم».
** مصباح یزدی<ref>https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3723990-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AF</ref>
=== شعارها ===
* «مرگ بر خامنه‌ای.»<ref>[https://www.radiofarda.com/a/Iran-protests-live-coverage/28947657.html https://www.radiofarda.com/a/Iran-protests-live-coverage/28947657.html]</ref>
۴۴

ویرایش