باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
* «آن که به نبوغ خویش وقعی نمی‌نهد و در بند آن است که مطبوع طبع کوته‌فکران جلوه کند نزد من مقام و منزلتی ندارد.»
* «.»
* «اگر مردم می‌دانستند برای مقام استادی چه رنج‌ها برده‌ام و چه روزها و چه شب‌ها جان کنده‌ام هرگز از دیدن شگفتی‌های [[هنزرهنر|هنری‌ام]] متعجب نمی‌شدند.»
* «با کمتر از آن زحماتی که برای پوشاندن عادات زشت خود تحمل می‌کنیم، می‌توانیم ترک عادت کنیم.»
* «بلندنظر باشید و هدف‌های بزرگ تعیین کنید.»
۸٬۷۶۴

ویرایش