فردوسی: تفاوت بین نسخه‌ها

(File)
 
* «بسی رنج بردم، بسی نامه خواندم// ز گفتار تازی و از پهلوانی// به چندین [[هنر]] شصت وسه‌سال ماندم// که توشه برم ز آشکار و نهانی// به جز حسرت و جز وبال گناهان// ندارم کنون از جوانی نشانی// [[یادبود|به‌یاد]] جوانی کنون [[گریه|مویه]] آرم// براین بیت بوطاهر خسروانی// جوانی، من از [[کودک|کودکی]] یاد دارم// دریغا جوانی! دریغا جوانی!»
** ''[[محمد عوفی]]،عوفی، لباب‌الالباب''
 
* «عروسی است [[شراب|می]]، شادی آیین او// که باید خرد کرد کابین او// به‌روز آنکه با باده کُشتی کند// فکنده شود گر درشتی کند// ز دل برکشد می‌تف و دود و تاب// چنان چون بخار زمین آفتاب// چو عود است و چون بید تن را گهر// می‌آتش که پیدا کند زو هنر// گهرچهره شد آینه چون [[عسل|نبید]]// که آید در او خوب و زشتی پدید// دل تیره را روشنایی می‌است// که را کوفت‌تن، مومیایی می‌است// بدان! می‌کند بددلان را دلیر// پدید آرد از [[روباه|روبهان]] [[کار]] [[شیر]]»
۱۲

ویرایش