تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Masumrezarock100/minerva.js»

1997kB صفحهٔ کاربر:Masumrezarock100/minerva.js را به کاربر:Ainz Ooal Gown/minerva.js منتقل کرد: صفحه در ضمن تغییر نام کاربر «Masumrezarock100» به «Ainz Ooal Gown» به طور خودکار منتقل شد
(1997kB صفحهٔ کاربر:Masumrezarock100/minerva.js را به کاربر:Ainz Ooal Gown/minerva.js منتقل کرد: صفحه در ضمن تغییر نام کاربر «Masumrezarock100» به «Ainz Ooal Gown» به طور خودکار منتقل شد)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)
۲۴

ویرایش