جهان بینی علمی: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
ویکی‌سازی نگارش
جز (ویکی‌سازی نگارش)
'''جهان بینی علمی''' (به [[انگلیسی]]: The Scientific Outlook) از [[برتراند راسل]] فقید، فیلسوف ریاضی یاو ریاضیدان فلسفیاست که از رهروان اصیل این دانش و از بنیان‌گذاران دانش جدید ریاضی است، در این کتاب کوششتلاش و تلاشی مبذول می‌دارد کهمی‌کند ماهیت علم را بشناساند و مرز بین علم و غیر علم یا جهل علمی را بنمایدبشناساند و نیز نشاننشان‌ دهد که علم مطلق و بی زمان در هستی چهار بعدیبی‌زمان وجود ندارد و دقیق‌ترین صور شناخت أدمیانسان در غیر عاطفی‌ترین دانش او نظیر فیزیک نیز از صبقه عاطفه او برکنار نیست و فقط یک تقریب پیشرونده و پویاست. حقیقت علمی در این اثر درقامتدر قامت رسای خود نمایان است و این نکته روشن شده که حقیقت بی‌زمان جهل است و علم راستین ماهیتی پویا دارد؛ در نتیجه علم یک نسل، سنت نسل دیگر است و حقیقت تا متبلور شود، مرده استدارد.
 
== گفتاوردها ==
* «اگر بنا باشد تمدن علمی، تمدنی سودمند باشد. ضرورتاً باید بدنبال افزایش علم، خردمندی نیز افزایش یابد.»
* «گالیله کسی بود که ارسطو و کتب مقدس را به یکباره مورد تردید قرار داد و بدین ترتیب بنای دانش قرون وسطی را متلاشی ساخت.»
* «ارسطو یکی از بدبختی‌های نوع بشر بوده استبوده‌است و امروز هم منطق درسی اکثر داشگاه‌ها پر از مطالب نادرستی است که مسئولیتش گردن اوست.»
* «مردم همواره توانستند تحت لوای مقدس دفاع از مذهب، از عزت نفس خود دفاع کنند.»
* «روش علمی؛ قانون‌های کلی بر اساس مدارک است.»
* «هر پیشروی تازه‌ای که علم در عرصهٔ نوینی آغاز کرده، با مقاومتی از همان نوعی که با گالیله روبرو بود مواجه شده استشده‌است با این تفاوت که شدت این مقاوت به تدریج به کاستی گراییده استگراییده‌است
* «به زعم سنت گرایان باید قبول کرد کرم کدو که دارای چنین شکل و هیئتی است، نه ازینروست که در غیر اینصورت نمی‌توانست در روده‌های انسان زیست کند، بلکه ازینروست که در بهشت اینچنین طراحی شده و جزئی از فکر خداست.»
* «فیزیولوژی، همواره میدان نبرد دو دسته از مردم بوده است؛بوده‌است؛ کسانی که همهٔ پدیده‌ها را تابع روش علمی می‌دانند، دیگر آن‌ها که امیدوارند در میان پدیده‌های حیاتی حداقل چند مورد پیدا خواهد شد که دخالت عوامل مرموزی را ایجاب کند.»
* «امروزه میزان سرعت پیشرفت بسیار بالاست، بطوریکه پیش از آنکه کتابی کامل شود، کهنه خواهد شد.»
* «اگرچه علم از مسائل جزئی شروع می‌کند، ولی اصولاً به جزئیات تکیه ندارد و متوجه کلیات است.»
* «در هر لحظه‌ای که علم در تعقیب قدرت، به پیروزی می‌رسد، در تعقیب '''حقیقت''' به وسیلهٔ شکی که آفریدهٔ چیره دستیِ مردان علم است، کشته می‌شود.»
* «هیچگاه نمی‌توان پذیرفت قبول خرافات بجای شک، پیشرفت محسوب می‌شود.»
* «در جریان صد سال اخیر، حکمت الهی برای مقابله با حملات منطقی، هرچه بیشتر به احساسات مردم متوسل شده و سعی کرده انسان را از حالت تساهل فکری گیر بیاورد و بجای آنکه زیرپوشی محافظ و مجکم باشد، لباده‌ای شل و گشاد شده استشده‌است
* «استنتاج‌های دینی دانشمندان از علم، صرفاً بمنظور ارضای خویشتن است و اگرچه ممکن است استدلالشان به عقیده خلاف میلشان رهنمود شود، باری نتیجه‌گیری اِشان آنگونه نیست که اشتهای دینی اِشان را راضی نکند.»