بقراط: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
ویرایش ادبی
جز (ویرایش ادبی)
 
===مشتق از پایگاه کلام پرمغز <ref>https://www.brainyquote.com/search_results?q=Hippocrates</ref> ===
* بگذار غذای تو داروی تو باشد و داروی تو غذای تو.
* اگر پزشکی علاجاصل مرض را نیافت، نگذارید بیمارتر کند.
* به دو چیز را عادت کنید: نیکی کردن، و اگر نشد بدی نکردن.
* عاقل آنست که سلامتی را بزرگترین هدیه بداند، و ازحکمت بیماری خویش،خود درسرا بیاموزددریابد.
* مهمتر از آن که دریابید بیمار چه نوع بیماری دارد،آندارد، آن است که دریابید چه نوع شخصی چهآن بیماری را دارد.
* علم باعث دانش و نظر شخصی باعث جهل است.
* عشق به هنر طب باعث بشردوستی می شود.
* این نیروهای درونی ما هستند که باعث بهبودی می شوند.
* مرض عجیب را دوای عجیب باید.
* برای بیماری های حاد، درمان های حاد استفاده می شوند.
* پزشکی که علم طالع نداند پزشک نیست.
* مرضی که با دارو علاج نیابد، با نیشتر درمان شود، و آنچه با نیشتر نشود، با آهن گداختهداغی شود.
* بی درمانیدارویی خود نوعی درماندارو است.
* طول درمان تعیین کننده درمان است، اما شانس هم یک عامل تعیین کننده است.
* سالم ترین روش درمان عبارتست از تجویز مقادیر دقیق از دارو و ورزشنرمش.
* درمان گاهی، تربیتتزکیه نفس بعضااغلب و آسایش همیشه.
* نیایش خوبست، اما بشرطی که شخص خود نیز دستی بخدا بدهد.
* پیاده روی بهترین ورزش است.
* توجه به خطاهای بیمار در ساعات خوردن دارو هم توجه بکنید.
 
== بدون منبع ==
۱۰

ویرایش