تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Telluride749»

1997kB صفحهٔ کاربر:Telluride749 را به کاربر:Telluride منتقل کرد: صفحه در ضمن تغییر نام کاربر «Telluride749» به «Telluride» به طور خودکار منتقل شد
(1997kB صفحهٔ کاربر:Telluride749 را به کاربر:Telluride منتقل کرد: صفحه در ضمن تغییر نام کاربر «Telluride749» به «Telluride» به طور خودکار منتقل شد)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)
۲۴

ویرایش