عبدالجواد ادیب نیشابوری: تفاوت بین نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
=== نمونه اشعار ===
{{شعر}}
{{ب|همچو فرهاد بُوَد کوه‌کنی پیشهٔ ما|کوهِ ما سینهٔ ما ناخنِ ما، تیشهٔ ما}}
{{
|همچو فرهاد بُوَد کوه‌کنی پیشهٔ ما|کوهِ ما سینهٔ ما ناخنِ ما، تیشهٔ ما}}
{{ب|شور شیرین ز بس آراست ره جلوه‌گری|همه فرهاد تراود ز رگ و ریشهٔ ما}}
{{ب|بهر یک جرعهٔ می منت ساقی نکشیم|اشک ما بادهٔ ما، دیدهٔ ما شیشهٔ ما}}
کاربر ناشناس