اقتصاد ایران: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
 
 
== گفتاوردها ==
* «مهمترین عامل تورم در ایران استفاده بی رویهبی‌رویه دولت‌ها از منابع بانکی و در راسرأس آن از منابع بانک مرکزی بوده است. دولت‌ها بدون توجه به امکانات مالی و فیزیکی کشور در برخی از سالها به تزریق منابع مالی به اقتصاد پرداخته‌اند.»
** ''[[محمدحسین عادلی]]''<ref>http://khabaronline.ir/detail/313994/Economy/macroeconomics</ref>
* «عزم ملی برای اقتصاد یعنی چشم داشتیچشم‌داشتی به خارج از کشور نداشته باشیم و چشم دوختن به خارج تا به امروز هیچ کشوری را مستغنی نکرده و بلکه روز به روز کشور را محتاج می‌کند.»
** ''[[حمیدرضا حاجی‌بابایی]]''<ref>http://khabarkhoon.com/Post/عزم-ملی-برای-اقتصاد-یعنی-چشم-داشتی-به-خارج-کشور-نداشته-باشیم-2</ref>
* «[[عدالت]] پدیده‌ای جدا از آزادی نیست. عدالت نه مانع آزادی، که مکمل آزادی است؛ و آزادی نه مانع عدالت، که مکمل عدالت است. به تعبیر من، همینطور که طبق تعریف لیبرال دمکراسی مردم بصورت برابر و آزاد پای صندوق رایرأی رفته و رایرأی می‌دهند، چرا در صحنه اقتصاد نباید چنین باشد؟ چرا باید اقتصاد را از سیاست جدا کنیم؟ چرا باید تمامیت جامعه را از آن بگیریم؟ در صحنه اقتصاد و محیط کار هم، همه با هم برابر نیستند.»
** ''[[فریبرز رئیس‌دانا]]''<ref>http://www.sharqparsi.com/2014/04/article14589</ref>
* «در دنیای امروز، اقتصاد دانایی‌محور، هر روز به طور فزاینده‌ای بیش‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد چرا که راه آینده اقتصادها برای تولید اشتغال و تولید اشتغال با ارزش افزوده، تأکید هر چه بیش‌تر است بر تولید دانش محور که بخشی است از اقتصاد دانایی محور.»
* «واقعیت اما این است که بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی [[ایران|کشور]]، زاییده فراموشی فرهنگی ما در طول سال‌های گذشته است؛ وقتی که کسب درآمد نامشروع به یک «ارزش» در نزد اذهان عمومی بدل شده و فردی که چنین رفتاری داشته باشد را «زرنگ» خطاب می‌کنند، چطور می‌توانیم امیدوار باشیم در اقتصاد به نتیجه روشنی برسیم؟ وقتی که رشوه در فرایندهای اداری به یک امر مباح بدل شده، چطور می‌توانیم صاحب اقتصادی روبه‌رشد باشیم؟»
** ''[[مجتبی راعی]]''<ref>http://www.sharghdaily.ir/News/68549/در-انتظار-نشاط-فرهنگی</ref>
* « بر این باور هستم که هیچ سیاستمداری نباید به زبان نیازاقتصادینیاز اقتصادی روز مردم صحبت کند. باید اقتصاد ایران را با برنامه پیش برد و این برنامه حداقل نیازمند یک سری فعالیت ٢٠ ساله است. در سال ٨٤، با نابود کردن نهاد برنامه‌ریزی، توانستند اقتصاد ایران را در مسیر نابودی بیندازند... مشکل در اقتصاد نیست. مشکل اجتماع و فرهنگ است..»
** ''[[عبدالله رمضان‌زاده]]'' <ref>http://www.sharghdaily.ir/News/41867/اصلاح‌طلبان-ابزار-ارتباط-با-مردم-ندارند</ref>