سنایی: تفاوت بین نسخه‌ها

* «از تواضع بزرگوار شوی// و از تکبر ذلیل و خوار شوی»
 
* «از حسرت آن دیده چون دیده [[آهو]]// این دیده نه ‌درخواب نه ‌بیدار چو [[خرگوش]]»
 
* «اندر این خاکدان فرسوده// هیچ‌کس را نبینی آسوده»
کاربر ناشناس