ضرب‌المثل‌های مازندرانی: تفاوت بین نسخه‌ها

* ملّا موس واری صافه
** مانند ماتحت شیخ تمیز است
* موس که ته شه، دار بوره
** اگر باسن توست، [اهمیتی نمی‌دهم که] درخت را در آن فرو کنند
** کنایه: فقط به منافع خودم فکر می‌کنم
* موس دنه، کوب گیرنه، النه مسجد
** به عمل جنسی مقعدی تن می‌دهد، کوب ''(نوعی حصیر)'' می‌گیرد، تا بگذارد مسجد
۱۵۰

ویرایش