تفاوت میان نسخه‌های «ابوبکر»

* «ای یار غار سیّد و صدّیق و راه‌بر//مجموعه فضائل و گنجینه صفا.»
** ''[[سعدی]]''
* «نخستین ابوبکرعلی پیر مرید/عمر پنجه بر پیچ دیو مرید/خردمند عثمانعلی شب زنده دار/چهارماول و آخر علی شاه دلدل سوار. (بوستان/در نیایش خداوند/فی نعت سید المرسلین علیه الصلوة و السلام)»
** ''[[سعدی]]''
* «ای یار غار سیّد و صدّیق و راه‌بر/مجموعه فضائل و گنجینه صفا/مردان قدم به صحبت یاران نهاده‌اند. لیکن نه هم‌چنان‌که تو در کام اژدها.»
کاربر ناشناس