ضرب‌المثل‌های عربی: تفاوت میان نسخه‌ها

* إن الشباب والفراغ والْجِدَة// مفسدة للمرء أی مفسدة «ابوالعتاهیه»
** ترجمه: «جوانی و بیکاری و توانگری باعث انحراف و مایه تباهی است.»
* إنَّ الشَيطان جنود منها الحلتیت ". يعني شيطان را اعوان و لشكر بسيار است؛ يكي را از آنها حلتیت(آنغوزه) خوانند
* إن الشفیق بسوء ظن مولع
* إن العیون آلتی فی طرفها حور قتلننا ثم لم یحیین قتلانا یَصرَعْنَ ذا اللب حتی لا
کاربر ناشناس