باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏ت: افزودن مطلب
** کک‌های باسنت درآمدند؟
** کنایتاً به معنای «حسابی کار کردی و خسته شدی؟»
* ته موس سر بشته
** سرت کلاه گذاشت
 
* تو بوّی گل دسته، همه گننه هسّه
** تو که بگویی دسته گل، همه می‌گویند درست است.
۳

ویرایش