پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers: تفاوت بین نسخه‌ها

صفحه‌ای تازه حاوی «local numConv = require("module:Numeral converter").convert local identifiers = {}; --[[--------------------------< F O R W A R D D E C...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «local numConv = require("module:Numeral converter").convert local identifiers = {}; --[[--------------------------< F O R W A R D D E C...» ایجاد کرد)
 
(بدون تفاوت)